Flip book element

Combo 6: 2 hộp Nhang Vòng Cao Cấp (Tầng 8) tặng 2 hộp Nhang Trầm Cao Cấp 40g

500.000 VNĐ

Trầm Nhang Vòng Cao Cấp (Tầng 8): 2 hộp | 48 vòng/ hộp

Thời Gian Cháy: 3 giờ / vòng

Nhang Trầm Cao Cấp 40g: 2 hộp | 55 cây/ hộp

Thời Gian Cháy: ~30 phút / cây

Bạn có thể tuỳ chọn Nhang Xanh 20cm hoặc 30cm

Read More

Combo 5: 2 hộp Trầm Nụ Lớn tặng 2 hộp Nhang Trầm Cao Cấp 40g

500.000 VNĐ

Trầm Nụ Lớn: 2 hộp | 30 viên/ hộp

Thời Gian Cháy: 30 phút / viên

Nhang Trầm Cao Cấp 40g: 2 hộp | 55 cây/ hộp

Thời Gian Cháy: ~30 phút / cây

Bạn có thể tuỳ chọn Nhang Xanh 20cm hoặc 30cm

Read More

Combo 4: 2 hộp Nhang Vòng 12 giờ tặng 2 hộp Nhang Xanh 70g

400.000 VNĐ

Trầm Nhang Vòng 12 giờ: 2 hộp | 10 vòng/ hộp

Thời Gian Cháy: 12 giờ/ vòng

Nhang Xanh 70g: 2 hộp | 75 cây/ hộp

Thời Gian Cháy: ~30 phút / cây

Bạn có thể tuỳ chọn Nhang Xanh 30cm hoặc 40cm

Read More

Combo 3: 2 hộp Trầm Hương Không Tăm (Tầng 8) tặng 2 hộp Nhang Xanh 70g

400.000 VNĐ

Trầm Trầm Hương Không Tăm: 2 ống | 85 cây/ ống

Thời Gian Cháy: ~30 phút / cây

Nhang Xanh 70g: 2 hộp | 75 cây/ hộp

Thời Gian Cháy: ~30 phút / cây

Bạn có thể tuỳ chọn Nhang Xanh 30cm hoặc 40cm

Read More

Combo 2: 2 hộp Trầm Nụ Nhỏ tặng 2 hộp Nhang Xanh 70g

300.000 VNĐ

Trầm Nụ Nhỏ: 2 hộp | 60 viên/ hộp

Thời Gian Cháy: ~15 phút / cây

Nhang Xanh 70g: 2 hộp | 75 cây/ hộp

Thời Gian Cháy: ~30 phút / cây

Bạn có thể tuỳ chọn Nhang Xanh 30cm hoặc 40cm

Read More

Combo 1: 2 hộp Nhang Xanh 500g tặng 2 hộp Nhang Xanh 70g

300.000 VNĐ

Nhang Xanh 30cm 500g: 2 hộp | 520 cây/ hộp

Thời Gian Cháy: ~30 phút / cây

Nhang Xanh 70g: 2 hộp | 75 cây/ hộp

Thời Gian Cháy: ~30 phút / cây

Bạn có thể tuỳ chọn Nhang Xanh 30cm hoặc 40cm

Read More

Combo 8: 2 Trụ Vàng + Đế xông dài

920.000 VNĐ 865.000 VNĐ

Trầm Hương Không Tăm – Trụ Vàng: 2 hộp | 95 cây/ ống

Thời Gian Cháy: ~30 phút / cây

Đế xông dài: Chất liệu gỗ, có lớp chống cháy

Read More

Combo 7: 2 Trụ Xanh + Đế xông dài

520.000 VNĐ 490.000 VNĐ

Trầm Hương Không Tăm – Trụ Xanh: 2 hộp | 95 cây/ ống

Thời Gian Cháy: ~30 phút / cây

Đế xông dài: Chất liệu gỗ, có lớp chống cháy

Read More

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.